Vui học Kinh Thánh lễ Thánh Phaolo Tông Đồ trở lại

Will you be the first with a medal?