Vui học Kinh Thánh Chúa Nhật V Thường Niên, năm A

Will you be the first with a medal?