Vui học Kinh Thánh Chúa Nhật V Mùa Chay, năm C

Will you be the first with a medal?