Vui học Kinh Thánh Chúa Nhật V Mùa Chay, năm A

Will you be the first with a medal?