Vui học Kinh Thánh Chúa Nhật tuần 7 thường niên, năm C

Ranking
Position Participant
1thiên ý3,563