Vui học Kinh Thánh Chúa Nhật le la, năm C

Will you be the first with a medal?