Vui học Kinh Thánh Chúa Nhật III thường niên, năm C

Will you be the first with a medal?