Vui học Kinh Thánh Chúa Nhật II Thường niên, năm C

Will you be the first with a medal?