Vui học Kinh Thánh Chúa Nhật 25 thường niên, năm C

Ranking
Position Participant
1Hoangkimbinh4,145
2Lam Anh4,055
3huevo3,894
4Vule2,965