Vui học Kinh Thánh Chúa Nhật 14 thường niên, năm C

Will you be the first with a medal?