Παθητικός Μέλλοντας - Αόριστος B'

Να συμπληρώσετε τις καταλήξεις των ρημάτων στους παθητικούς μέλλοντες και αορίστους β᾽.

Will you be the first with a medal?