ΝΕ Μορφές επιρρηματικών προσδιορισμών

Να αναγνωρίσετε τη μορφή του επιρρηματικού προσδιορισμού.

Will you be the first with a medal?