ΝΕ Είδος επιρρηματικών προσδιορισμών

Να αναγνωρίσετε την επιρρηματική σχέση που εκφράζουν οι προσδιορισμοί στις προτάσεις που σας δίνονται. 

Will you be the first with a medal?