Ι.Δ.4 Η Αθήνα: από τη βασιλεία στην αριστοκρατία

Να επιλέξετε την κατάλληλη από τις επιλογές που σας δίνονται.

Will you be the first with a medal?