Είδη αντωνυμίας

Να προσδιορίσετε το είδος της αντωνυμίας στα ακόλουθα ζεύγη αντιθέτων.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1matthew2868.190
2billakos777754.380
3eirini54.249
4Anna47.442