Δικατάληκτα σιγμόληκτα σε -ης, -ης, -ες

Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με την κατάλληλη από τις λέξεις που σας δίνονται.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1Vogiaboy73.861
2Lkjam70.314
3Laura60.870