Δικατάληκτα ενρινόληκτα σε -ων, -ων, -ον

Να συμπληρώσετε τα κενά με την κατάλληλη από τις λέξεις που σας δίνονται.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1Vogiaboy71.655
2Lkjam57.029