(ΑΕ) Ειδικές - Ενδοιαστικές

Να αναγνωρίσετε ποιες από τις προτάσεις είναι ειδικές και ποιες ενδοιαστικές.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1Vogiaboy74.353