2. φωνηεντόληκτα σε -ύς, -εῖα, -ύ

Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με την κατάλληλη πτώση του επιθέτου που σας δίνεται.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1Vogiaboy34.391
2Lkjam13.431