ΑΕ Τα είδη του αν

Να αναγνωρίσετε τα είδη του ἄν στις προτάσεις που σας δίνονται.

Will you be the first with a medal?