ΑΕ Εμπρόθετοι (3)

Να αναγνωρίσετε τη σημασία των εμπρόθετων στις προτάσεις που σας δίνονται.

Will you be the first with a medal?