ΑΕ Αντωνυμίες

Να συμπληρώσετε τις ποτάσεις με τον κατάλληλο τύπο της αντωνυμίας που σας δίνεται. 

Ranking
Position Participant
1ΒΑΣΙΛΙΚΗ72,240