ΑΕ Αντωνυμίες (προσωπικές)

Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο της προσωπικής αντωνυμίας και της δεικτικής οὗτος, αὕτη, τοῦτο.

Ranking
Position Participant
1Lkjam58,751