ΑΕ Αντωνυμίες (οριστική)

Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο της οριστικής αντωνυμίας αὐτός, αὐτή, αὐτό

Ranking
Position Participant
1Lkjam31,416