ΑΕ Αντωνυμίες (δεικτικές)

Να τοποθετήσετε τις δεικτκές αντωνυμίες στην κατάλληλη πτώση.

Ranking
Position Participant
1Lkjam76,773