ΑΕ Αντωνυμίες (αόριστες)

Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με την κατάλληλη αόριστη αντωνυμία. 

Ranking
Position Participant
1Lkjam59,943
2Anna49,356