ΑΕ Αντωνυμίες (αναφορικές)

Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με την κατάλληλη από τον κατάλληλο τύπο των αναφορικών αντωνυμιών. 

Ranking
Position Participant
1Lkjam42,007