2. (Λύω) Παρατατικός και Αόριστος

Να τοποθετήσετε τα ρήματα στον χρόνο και το πρόσωπο που ζητείται. 

Will you be the first with a medal?